T-Regina for Switch Magazine / editorial

T-Regina 

5.10.2022, Warsaw (Poland)

view

 

Uterutops i Placentosaurus to dwie zjawiskowe Istoty. Niebezpiecznie
piękne, onieśmielające we własnej potędze miłości do siebie. Mogą
mieć to, czego zapragną, samym tylko kiwnięciem pazura. Czego
może brakować Kosmicznej Imperatrix, skoro cały świat należy do
Niej? Czasem od spacerów po Drodze Mlecznej, Królowa wolałaby
zejść na Ziemię, być Człowiekiem wśród Ludzi i mieć możliwość
zaznania tego, co zwyczajne. Niektóre Istoty po prostu pragną być
Matkami. Tchnąć Życie w nową Istotę, udzielić jej swojego Ciała, aby
ich potomstwo mogło oddychać dla Siebie i Innych. Kiedy biologia
wyznacza swoje granice, pozostaje im Życie dla Siebie, i Siebie
w innych Istotach, bo My to One, a One to My.
Nie wszystkie dinozaurzyce są jajorodne.

[eng]

Projet T-Regina

Uterutops and Placentosaurus are two phenomenal Beings.
Dangerously beautiful, intimidating in their own power of self-love.
They have what they want with just a click of a claw. What could
Cosmic Imperatrix lack if the whole world belongs to Her?
Sometimes the Queen would prefer to walk in the Milky Way come
down to Earth, be a Man among Humans, and be able to experience

what is ordinary. Some Beings just want to be
Mothers. Breathe Life into a new Being, give it your Body to
their offspring could breathe for themselves and others. When
biology sets its limits, they are left with Life for themselves and for
themselves in other Beings, because We are One and One is Us.

Not all dinosaurs are oviparous.